COMPANY

WHAT WE DO

Tạo ra các dịch vụ internet tiện lợi mà ai cũng có thể sử dụng

CONTROL HRT Việt Nam được thành lập vào năm 2019 với tư cách là công ty con chiến lược 100% của CONTROL GROUP tại Nhật Bản. CONTROL GROUP đang phát triển nhiều dịch vụ khác nhau như "RESERVA", hệ thống đặt trước SaaS lớn nhất ở Nhật Bản được 30 triệu người sử dụng.
Chúng tôi, CONTROL HRT Việt Nam, đang phát triển ba doanh nghiệp tại Việt Nam với sự hợp tác của trụ sở chính Nhật Bản. Đầu tiên là phát triển hệ thống. Chúng tôi đang phát triển nhiều sản phẩm khác nhau sử dụng công nghệ tiên tiến trong khi hợp tác với trụ sở chính của chúng tôi tại Nhật Bản. Thứ hai là thử nghiệm kiểm soát chất lượng hệ thống. Để phần mềm hoạt động bình thường, việc kiểm tra cẩn thận là rất quan trọng và mọi người trong các công ty phát triển hệ thống đều nhận ra tầm quan trọng của nó. Thứ ba là kinh doanh tiếp thị và nội dung. Chúng tôi có nhiều giải pháp tiếp thị kỹ thuật số khác nhau. Ngoài ra, nhóm tiếp thị và nội dung của chúng tôi quản lý phương tiện video du lịch nội bộ cho thị trường châu Á, bao gồm Nhật Bản và Hàn Quốc.

VALUE

Reliable service

Work hard on service development and create a reliable service for anyone using safely regardless of the business scale, IT literacy or environment.

安全なサービスを創ろう
サービス開発に真摯に取り組み、事業規模、ITリテラシー、環境を問わず、誰もが安心して使える安全なサービスを創る。

Think globally

Create a global widespread service. Reserch the market and competitive service in each countries from thinking with global perspective.

グローバルで考えよう
世界に広く普及するサービスを創る。
世界各国のマーケットや競合サービスを研究し、常にグローバル視点で考える。

Work Faithfully

Always be polite to users and business partners with doing our best.

誠実に取り組もう
業務に取り組むとき、利用者と接する際、パートナーと協業する際、いつどんな時も誠実に一生懸命取り組む。

ABOUT US

Trade Name
CONTROL HRT VIETNAM CORP.
CEO
Dohee Kim
Managing Director
Shinsuke Arita
Establishment Date
2019/03/18
Associated Company
CONTROL GROUP CORP.
Location
12B Floor, The West Building, No.265 Cau Giay,Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam